Jesteś tutaj:

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Gdzie jesteśmy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisano do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział KRS pod numerem:
KRS 0000062794
NIP: 775-000-04-91
REGON: 610280786
Kapitał Spółki: 3 390 250,00 PLN

Jednocześnie, mając na uwadze prawidłowe spełnienie obowiązku informacyjnego wymaganego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (o ochronie danych osobowych) w załączeniu przesyłam informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez PEC Sp. z o.o.

1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęczycy przy ul. Tumskiej 2, 99-100.

2)       PEC wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail inspektor@pecleczyca.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3)       Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes PEC (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw oraz obronie przez PEC przysługujących jej praw.

4)       Pana/Pani dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz PEC usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do obsługi Państwa sprawy.

5)       Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PEC.

6)       Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7)       Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

8)       Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

9)       Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.