Jesteś tutaj:

O nas

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łęczycy

Władze spółki

Rada Nadzorcza – W skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. wchodzą następujące osoby:

Przewodniczący  RN – Leszek Haduch

Członek RN – Jan Gruszczelak

Członek RN – Anna Kuzynowska-Rosińska

Członek RN – Małgorzata Kołakowska

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Sławomir Boczkowski

Historia spółki

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku wraz z rozwojem łęczyckiego górnictwa rud żelaza nastąpił intensywny rozwój zakładowego, wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Przy ul. Ozorkowskie Przedmieście i Belwederskiej powstały nowe osiedla mieszkaniowe. Wszystkie budynki posiadały centralne ogrzewanie a energię cieplną dostarczały lokalne kotłownie opalane węglem i koksem. Administrowaniem budynków oraz eksploatacją kotłowni zajmowały się Łęczyckie Zakłady Górnicze. W tym czasie dostarczanie ciepła dla potrzeb budownictwa komunalnego zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej. 

Pod koniec lat sześćdziesiątych Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przejął od Łęczyckich Zakładów administrowanie budynków oraz eksploatację kotłowni, a na początku lat siedemdziesiątych nastąpiło połączenie ZGM z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

W 1976 roku Wojewoda Płocki powołał do życia Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Płocku. 

Nowo powstałe Przedsiębiorstwo przejęło działalność w zakresie produkcji i dostarczania ciepła od takich miast jak: Płock, Kutno, Łęczyca, Sierpc i Gostynin, tworząc w nich Zakłady Energetyki Cieplnej. 

PEC Płock prowadziło działalność do 1992 roku, kiedy to decyzją Wojewody Płockiego uległo likwidacji poprzez podział, w wyniku którego w Łęczycy powstało Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej, którego organem założycielskim został Wojewoda Płocki. W tym czasie PEC dysponował siedmioma kotłowniami węglowo – koksowymi oraz kupował energię cieplną od ŁZG i ZOZ. 

W 1993 roku Przedsiębiorstwo odkupiło od Komendy Policji Kotłownię węglową przy ul. Ozorkowskie Przedmieście i po przeprowadzeniu gruntownego remontu rozpoczęto eksploatację, dostarczając ciepło do osiedla Ozorkowskie Przedmieście.

W 1994 roku decyzją Wojewody Płockiego Przedsiębiorstwo zostało skomunalizowane a funkcję organu założycielskiego przejęło miasto Łęczyca. 

W tym samym roku kosztem 450 tys. zł przeprowadzona została pierwsza modernizacja kotłowni przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 2. Opalane koksem kotły zostały zastąpione dwoma nowoczesnymi kotłami o łącznej mocy 1,4 MW, opalanymi gazem lub olejem opałowym. 

W kotłowni wymieniono instalacje technologiczną oraz wprowadzono pełną automatyzację dzięki której dozór nad eksploatacją kotłowni został sprowadzony do okresowych kontroli. 

Rok później kosztem 170 tys. zł przedsiębiorstwo przeprowadziło podobną modernizację kotłowni przy ul. Belwederskiej 11 o mocy 0,34 MW. 

2 kwietnia 1996 roku Przedsiębiorstwo przekształcone zostało w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie nastąpiło zgodnie z ustawą z dnia 13.07.1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw. Siedzibą spółki zostało Miasto Łęczyca a założycielem spółki Gmina Miejska Łęczyca. W świetle dokumentów władzami spółki zostały: 

 • Jednoosobowy Zarząd w osobie Prezesa Zarządu Janusza Moruzgały,
 • Rada Nadzorcza, której Przewodniczącym został prof. Eugeniusz Wojciechowski
 • Zgromadzenie Wspólników.

Latem 1996 roku już jako spółka Przedsiębiorstwo zlikwidowało opalaną koksem kotłownię przy ul. Kaliskiej 44 i wybudowało w jej miejsce wysokoparametrowy węzeł cieplny oraz przeprowadziło modernizację dwóch węzłów cieplnych na osiedlu „Medyk”. Jednocześnie na osiedlu Belwederska 83, kosztem 172 tys. zł wybudowało nową sieć cieplną w technologii rur preizolowanych o długości 600 mb. 

W 1998 roku Przedsiębiorstwo przejęło od PGKiM dwie kotłownie węglowe zlokalizowane przy ul. Dominikańskiej i Wojska Polskiego. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo posiadanej przez PEC kotłowni przy ul. Belwederskiej 38 oraz przekazanej kotłowni przy ul. Wojska Polskiego, kotłownia przy ul. Belwederskiej 38 została zlikwidowana a jej odbiorcy przyłączeni 100 metrową siecią cieplną do przekazanej kotłowni. 

Równolegle do w/w prac, PEC przeprowadził kosztem 1,856 mln. zł modernizacje trzeciej kotłowni przy ulicy Belwederskiej 83. Tym razem w ramach modernizacji systemu grzewczego oprócz wymiany kotłów na gazowe /z rezerwą olejową/ i instalacji technologicznej, wybudowano 200 mb preizolowanej sieci cieplnej i cztery dwufunkcyjne węzły cieplne. Kotłownia zwiększyła moc cieplną z 1,9 MW do 5,2 MW. 

W 2001 roku Przedsiębiorstwo przystąpiło do kolejnej, czwartej modernizacji kotłowni węglowej przy ul. Dworcowej 5e. W ramach modernizacji systemu grzewczego kosztem 1,925 mln zł powstała kotłownia gazowa z rezerwą olejową o mocy 3,3 MW. Wybudowano także 600 mb sieci cieplnej preizolowanej oraz 11 jedno i dwufunkcyjnych węzłów cieplnych. 

W roku 2003 na osiedlu Dworcowa wyeksploatowaną, tradycyjną sieć cieplną wymieniono na preizolowaną o łącznej długości 475 mb. Koszt inwestycji-140 tyś. zł. 

W roku 2004 kosztem 140 tyś. zł Przedsiębiorstwo przyłączyło do sieci cieplnej zasilanej z kotłowni przy ul. Wojska Polskiego budynek Urzędu Miasta. Wybudowano 200 mb sieci cieplnej oraz węzeł cieplny likwidując w UM kotłownię opalaną koksem i węglem. 

Jednocześnie wymieniony został wyeksploatowany odcinek sieci biegnącej do budynku Sądu Rejonowego. 

Rok później Przedsiębiorstwo kosztem 2,8 mln zł przeprowadziło piątą modernizację systemu grzewczego kotłowni przy ul. Wojska Polskiego. Kotłownia została wyposażona w cztery kotły opalane gazem o łącznej mocy 3,7 MW. Ponadto wybudowano 2600 mb preizolowanej sieci cieplnej i trzy dwufunkcyjne węzły cieplne. W ramach tej samej modernizacji Miasto przeprowadziło prace termomodernizacyjne budynków przy ul. M. Konopnickiej, Belwederskiej i Szkolnej oraz wybudowało 27 węzłów cieplnych. 

W roku 2006 kosztem 50 tyś zł wybudowane zostało przyłącze c.o. o długości 100 mb do nowo wybudowanej hali sportowej przy ul. Szkolnej. 

W roku 2008 Przedsiębiorstwo przeprowadziło kosztem 2,76 mln zł modernizację systemu ciepłowniczego na terenie łęczyckiej starówki. W ramach inwestycji przy ul. Żydowskiej 2 została wybudowana kotłownia o mocy zainstalowanej 1,79 MW (dwa kotły gazowe) oraz 2782 mb sieci cieplnej wykonanej w technologii rur preizolowanych. W tym samym czasie Miasto przeprowadziło prace termomodernizacyjne we wszystkich budynkach zasilanych z kotłowni. Ponadto budynki zostały wyposażone w jednofunkcyjne węzły cieplne. Rok później wybudowano 90 mb przyłącza do budynku TBS przy ul. Konopnickiej 6. 

Dotychczasowi odbiorcy ciepła zostali przyłączeni do systemu grzewczego kotłowni przy ul. Dworcowej 5e. W tym celu kosztem 71 tys. zł wybudowano przyłącze o długości 123 mb, które połączyło dwa systemy grzewcze. Jednocześnie do systemu grzewczego kotłowni przy ul. Wojska Polskiego przyłączone zostały dwa budynki przy ul. Konopnickiej 8b i 8c. Budynki kosztem 71 tys. zł zostały wyposażone w dwufunkcyjne węzły cieplne pracujące w układzie podmieszania pompowego. 

W czerwcu 2013 roku Przedsiębiorstwo przystąpiło do realizacji zadania pn: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych na terenie miasta Łęczyca. W ramach inwestycji zrealizowane zostały następujące zadania: 

 • wymieniono 300 mb sieci ciepłowniczych na terenie osiedla „Belwederska 83”
 • wybudowano przyłącze c.o. o długości 201 mb do budynku dworca kolejowego PKP
 • wybudowano przyłącze c.o. o długości 32 mb, oraz węzeł cieplny do budynku Zgromadzenia Sióstr Urszulanek przy ul. Panieńskiej
 • wybudowano oraz przebudowano 275 mb sieci ciepłowniczej na terenie osiedla „Medyk”
 • wybudowano przyłącze c.o. o długości 390 mb do osiedla mieszkaniowego przy ul. M. Konopnickiej 11
 • wybudowano oraz przebudowano 733 mb sieci ciepłowniczej na terenie osiedla przy ul. M. Konopnickiej 11
 • przebudowano przyłącze ciepłownicze o długości 61 mb do budynku mieszkalnego przy ul. Bitwy nad Bzurą 24
 • przebudowano oraz wybudowano 47 węzłów cieplnych wyposażonych w monitoring oraz system zdalaczynnego sterowania
 • w kotłowni przy ul. Wojska Polskiego wymieniono kocioł gazowy o mocy 345 KW na kocioł gazowy o mocy 1250 KW z ekonomizerem

Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 3.425.402 zł. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych, pożyczki z WFOŚiGW oraz dotacji ze środków unijnych. Część inwestycji dotycząca modernizacji systemu grzewczego osiedla przy ul. M. Konopnickiej 11 została zrealizowana w ramach umowy przyłączeniowej zawartej ze S.M. ”Łęczycanka”. Zgodnie z umową przedsiębiorstwo przyłączyło do własnego systemu grzewczego w/w osiedle zwiększając moc zamówioną o 2 MW dzięki czemu obniżyło cenę jednostkową ciepła o około 5% dla wszystkich odbiorców. 

Innym, ważnym zadaniem, jakie Spółka zrealizowała w roku 2013, to wymiana kosztem 30 tysięcy zł przestarzałej elektroniki sterującej pracą kotłów w kotłowni przy ul. Belwederskiej 83. 

W drugiej połowie 2014 roku Przedsiębiorstwo zwróciło się do mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot, których budynki przyłączone są do systemów grzewczych PEC, a ciepłą wodę użytkową pozyskują w oparciu o indywidualne podgrzewacze elektryczne lub gazowe, z propozycją wybudowania we własnym zakresie wewnętrznej instalacji rozprowadzenia i cyrkulacji ciepłej wody. Spółka ze swojej strony przeprowadzi modernizację jednofunkcyjnych węzłów cieplnych polegającą na dobudowaniu modułów przystosowanych do przygotowania ciepłej wody użytkowej. W ramach kontynuacji wyposażania węzłów cieplnych w monitoring, w roku 2014 kolejnych 18 węzłów zostało przyłączonych do systemu wizualizacji i zdalaczynnego sterowania. Ponadto Spółka wyposażyła 15 węzłów cieplnych zasilanych z kotłowni gazowej przy ul. Wojska Polskiego
1 b w zawory różnicy ciśnień i przepływu. Wartość w/w prac wyniosła 192,4 tys. zł.

W roku 2015 Spółka skupiła się na propagowaniu wśród mieszkańców idei podłączania ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych. Przedstawiciele Spółki uczestniczyli w Walnych Zgromadzeniach kilkudziesięciu Wspólnot Mieszkaniowych oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. W efekcie 18 grudnia 2015 r. w budynku przy ul. Zachodniej 25 została oddana do eksploatacji nowa instalacja wewnętrzna ciepłej wody użytkowej. Spółka kosztem 15 tys zł rozbudowała istniejący węzeł cieplny o moduł ciepłej wody użytkowej. Rozbudowano system wizualizacji i monitoringu węzłów cieplnych o kolejne 15 obiektów oraz wymieniono 18 letnią wyeksploatowaną stację uzdatniania wody w kotłowni przy ul. Belwederskiej 83. Wartość w/w prac wyniosła 80 tys. zł.

Wiosną 2016 r. Spółka w porozumieniu z ZOZ Łęczyca kosztem 145 tys. zł wymieniła odcinek tradycyjnej sieci kanałowej na preizolowaną łączący kotłownię ZOZ z Odbiorcami przy ul. Zachodniej w Łęczycy o długości 290mb.

Inwestycja ta zakończyła proces modernizacji sieci ciepłowniczych w Spółce. Łęczyca stała się jednym z pierwszych miast w Polsce, które zamknęły proces wymiany starych, nieefektywnych sieci kanałowych na nowoczesne preizolowane.
W miesiącu kwietniu i maju br. wymieniono pokrycie dachu kotłowni przy ul. Belwederskiej 83 oraz pomalowano konstrukcje wsporcze kominów przy ul. Belwederskiej 83, Żydowskiej 2 i Dworcowej 5e, wartość prac to 40 tys. zł.

W ramach pozyskiwania nowych odbiorców wykonano przyłącza cieplne do nowo wybudowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz do budynku socjalnego przy ul. Poznańskiej 31 w Łęczycy. Koszt wykonania przyłączy wyniósł 75 tys. zł.

W październiku 2016r Spółka przystąpiła do realizacji zadania pn. „Modernizacja kotłowni PEC Sp. z o.o. w Łęczycy”. W ramach zadania w kotłowni przy ul. Belwederskiej 83 zdemontowany zostanie jeden wyeksploatowany kocioł gazowy a w jego miejsce zostanie zainstalowany nowy kondensacyjny kocioł gazowy wraz z palnikiem. W kotłowni przy ul. Dworcowej 5e zainstalowany zostanie do 1 kotła ekonomizer oraz nowy palnik gazowy. W kotłowni przy ul. Żydowskiej 2 zainstalowany zostanie do 1 kotła ekonomizer. Po zakończeniu inwestycji w 3 kotłowniach Spółki o kilka procent zmniejszy się zużycie gazu. W/w prace zostaną wykonane za kwotę 595 tys. zł.

Realizując program wizualizacji i monitoringu w 2016 r. Spółka kosztem 35 tys. zł podłączyła kolejne 13 obiektów do tego systemu. Na koniec miesiąca października 2016r. 93 węzły cieplne (50% wszystkich eksploatowanych przez Spółkę) objętych jest przedmiotowym systemem.

W 2017 roku, w ramach pozyskiwania nowych odbiorców, Spółka wykonała przyłącza ciepłownicze do budynków przy ulicy Kaliskiej 32, Belwederskiej 38 oraz Kopalnianej 8, 10 12. Dodatkowo rozbudowując program wizualizacji i monitoringu w/w obiekty zostały objęte pełnym systemem zdalnego sterowania.

Latem 2017 roku Spółka przystąpiła do realizacji zadania „Modernizacja dziesięciu węzłów cieplnych zasilanych z kotłowni gazowej przy ulicy Belwederskiej 83”. W ramach zadania zostało wymienionych 10 węzłów dwufunkcyjnych przy ulicy Belwederskiej 75, 75A, 79, 79A, 81, 81A, ZWZ 1, ZWZ 1A, Osiedlowej 4 oraz Bitwy nad Bzurą 24 na fabrycznie nowe kompaktowe węzły z wizualizacją i monitoringiem. W/w prace zostały wykonane za kwotę ok. 600 tys. zł.

Tuż po zakończonym sezonie grzewczym 2017/2018, Spółka przystąpiła do realizacji zadania pn. „Modernizacja kotłowni przy ulicy Wojska Polskiego 1b w Łęczycy”. W ramach zadania w kotłowni przy ul. Wojska Polskiego 1b zainstalowany został ekonomizer do kotła nr 4. Dodatkowo została przebudowana technologia, w której pracowała dotychczas kotłownia. Po zakończonej inwestycji w kotłowni o kilka procent zmniejszyło się zużycia gazu i energii elektrycznej. W/w prace zostały wykonane za kwotę ok. 320 tys. zł.

W ramach programu wizualizacji i monitoringu w 2018 roku Spółka włączyła do systemu 2 nowe obiekty a 2 obiekty rozszerzyła o monitoring c.w.u. Realizując program pozyskiwania nowych odbiorców  zostały  wybudowane moduły c.w.u. do istniejących węzłów kompaktowych c.o. w budynkach przy ulicy Zachodniej 21 i Kaliskiej 44.

W sierpniu 2018 roku Spółka przystąpiła do realizacji zadania pn. „Dostawa i montaż węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych przy ulicy Zachodniej 3 i Ozorkowskie Przedmieście 6d w Łęczycy oraz przebudowa przyłącza z rur preizolowanych do budynku przy ulicy Zachodniej 9 w Łęczycy”. W ramach zadania zostało wybudowane nowe przyłącze ciepłownicze z rur preizolowanych do budynków przy ulicy Zachodniej 3 i 9 wraz z nowym kompaktowym dwufunkcyjnym węzłem cieplnym przy ulicy Zachodniej 3 w ramach pozyskiwania nowych odbiorców c.w.u. Dodatkowo został wymieniony na fabrycznie nowy węzeł kompaktowy dwufunkcyjny w budynku przy ulicy Ozorkowskie Przedmieście 6d. W/w prace zostały wykonane za kwotę ok. 165 tys. zł.

Latem 2022 roku Spółka zrealizowała inwestycję wymiany kotłowni opalanej biomasą na gazową. Zostały zamontowane dwa nowe kotły o mocy 1,6 MW każdy. Dodatkowo do jednego z kotłów zamontowano ekonomizer. Został wymieniony na nowy układ stabilizacji ciśnienia oraz uzdatniania wody.

Aktualnie Spółka eksploatuje:

 • 4 kotłownie opalane gazem ziemnym o łącznej mocy 17,521 MW
 • 200 węzłów cieplnych jedno i dwu funkcyjnych i zaopatruje w ciepło budynki mieszkalne i instytucje na terenie całego miasta.
 • 12,5 km sieci ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych.


Dotychczasowe inwestycje realizowane były zgodnie z „Koncepcją uciepłownienia Łęczycy” opracowaną w roku 1995 i spełniają wszystkie zalecenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez zastosowanie gazu jako podstawowego źródła energii. Przy realizacji w/w inwestycji przedsiębiorstwo korzystało z dotacji z Grantu GEF, Eko-Funduszu, środków unijnych, pożyczek z WFOŚ i GW, NFOŚ i GW, oraz środków własnych. Średni udział dotacji wynosi 48%, środki własne 10% a pozostałe 42% to długoterminowe pożyczki udzielone na preferencyjnych warunkach. 

Zastosowanie paliwa gazowego wpłynęło radykalnie na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, siarki i pyłu o 90%. Sprawność wytwarzania energii cieplnej w kotłowniach wzrosła o ponad 40% . Nastąpiło również zwiększenie sprawności przesyłu energii cieplnej o ponad 10% oraz poprzez zastosowanie we wszystkich obiektach węzłów cieplnych, zmniejszenie i racjonalizacja zużycia ciepła przez odbiorców. 

Przedsiębiorstwo od roku 1998 działalność gospodarczą prowadzi na podstawie udzielonych przez URE dwóch koncesji: 

 • na przesyłanie i dystrybucję ciepła
 • na wytwarzanie ciepła.